RECERCA: "Tal pare, tal fill": herència dels caràcters