LECTURA: Proposta de tallatge ajustat a les tipologies